الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
The Arab Academic College for Education in Israel - Haifa
عربيEnglish

התנסות מעשית במסלול יסודי

התנסות בהוראת הערבית - שנה א'
ההתנסות תיערך בסמסטר ב' בכיתות א'-ב'.
מטרת ההתנסות בשנה הראשונה היא להפגש עם העשיה החינוכית הלכה למעשה, כפי שמשתקפת בתיאוריות חינוכיות שונות, ובמתן כלים דידקטיים אשר יסייעו בידי התלמידים בהתנסות הדידקטית תוך הדגשת נושא הרפלקציה.
תיעשה סקירת תיאוריות חינוכיות, מיומנויות שונות בהבנת הנקרא, כללים בבנית יחידת לימוד, אסטרטגיות של שליטה בכיתה וארגונה, אמצעי הוראה, כללים בניהול, ארגון ותכנון שיעור, שאלות כאמצעי להקניית ידע ולפיתוח חשיבה. ההתנסות תכלול את הנושאים הבאים: הכרת בית הספר המאמן: צוות ההוראה וההנהלה, המזכירות של בית הספר, היכרות ותיאום ציפיות עם המורים המאמנים, היכרות התלמידים בכיתות, השתייכותם החברתית, הישגיהם הלימודיים והחברתיים, והיכרות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
הסטודנטים יתנסו בהכנת מערך שיעור על כל מרכיביו ובהדגשת ערכו וחשיבותו של התכנון במטרה לשפר את הביצוע ובהכנת דפי עבודה והיחשפות לשיטות ההוראה בקבוצות הומוגניות והטרוגניות.
במהלך ההתנסות תתקיים צפייה של המדריך הפדגוגי בשיעורים ותינתן הדרכה קבוצתית ופרסונאלית. יינתן משוב לתלמיד הן על ידי המדריך הפדגוגי, והן על ידי המורה המאמן. בתהליך ההתנסות הסטודנט ידגיש בעיקר את הנושאים הבאים: המעבר משפה דבורה (שפת אם) לשפה ספרותית (דיגלוסיה), האלף-בית הערבי, במיוחד האותיות בעלות שלוש הצורות בראש המילה, אמצע המילה וסופה, האותיות המתקשרות עם האותיות שלאחריהן, הפונימה הקרובות מבחינת ההגה וחשיבותן הן בקריאה והן בכתיבה, אותיות כתובות ולא מבוטאות, ולהפך, תנועות קצרות ותנועות ארוכות. בשנה זו יכיר הסטודנט אמצעי המחשה למיניהם ועזרים דידקטיים.

 

התנסות בהוראת הערבית - שנה ב'
ההתנסות תיערך בכיתות ג'-ו'.
ההתנסות מכוונת לבסס ולהעמיק את שליטת התלמידים בלשון, במושגי יסוד בספרות ובלשון, בסגנונות, בשיטות ההוראה, בביצוע, בהערכה העצמית, ברפלקציה ובניהול פורטפוליו.
ההתנסות תתמקד בנושאים הבאים: הכרת תוכנית הלימוד לכיתות ג'- ו' של מקצועות הערבית. הרחבה של תהליכי ההתנסות בהוראה בביה"ס. הכרת המאפיינים השונים של ההטרוגניות בכיתה, ניתוחם והעלאת פתרונות דידקטיים וחינוכיים. הכרת דרכים שונות להערכת התלמיד, הערכה עצמית ורפלקציה. יישום הנלמד בחומר העיוני ע"י הפעלת שיקול דעת מקצועי. במהלך ההתנסות תודגש הוראת הערבית הספרותית הנלמדת כ"שפה שנייה", ((SL בעלת כללים שונים מהערבית הדבורה (FL) ולכן יופנו מירב המשאבים לתחום הלשוני, פונטי, מורפולוגי ותחבירי, היות והערבית הינה שפה סינטטית המתאפיינת ב"שיטת האעראב" והשתנות ניקוד האותיות הסופיות במילים לפי תפקידן הדקדוקי. כמו כן, יושם דגש על שתי היחסות: היחסה הראשונה והיחסה השלישית. תפיסת הערבית הספרותית כ"שפה שנייה" תבוא לידי ביטוי בעשייה בכללותה, בהכנת שיעור, יחידת לימוד, הוראת שיעור, כתיבת הערכה, שיח דבור וכתוב, עריכת שאלוני בחינות ומטלות אחרות.

 

התנסות בהוראת הערבית - שנה ג'
ההתנסות תיערך בכיתות א'-ו'.
בשנה זו ייעשה שילוב אינטגרטיבי בין התיאוריה לפרקטיקה בכל כיתות הלימוד. הסטודנט יתכנן יחידת הוראה של מספר שיעורים בערבית בנושאים שונים: לשון, דקדוק, הבנת הנקרא, שיעורים בכתיב ובספרות. הסטודנט יבצע ניתוח של אירועי הוראה ייחודיים וידווח עליהם בתהליך רפלקטיבי בפורטפוליו.
יושם דגש על היחסה השנייה, יחסת האקוזטיב, שהיא הנפוצה והחשובה ביותר בדקדוק הערבי ובטקסטים הערביים.
הסטודנט יערוך פרוייקט עם תלמידיו באחת מכיתות הלימוד בנושאים כגון: מילון, כתיבה יוצרת, הפקת סיפור לילדים וספר שירים, ספרייה כיתתית, עיתון כיתתי, אתר לכיתה באינטרנט. כמו כן, תודגש ההתייחסות הייחודית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
הסטודנט ישתתף בכל הפעילויות של בית הספר כגון: ישיבות צוות, אסיפת הורים, טקסים וחגיגות, ויקבל אחריות להוביל ולהיות שותף בהנחיית אירועים וקבלות פנים. אף בשנה זו תודגש במהלך ההתנסות הוראת הערבית הספרותית הנלמדת כ"שפה שניה", ((SL בעלת כללים שונים מהערבית הדבורה (FL). לכן, יופנו מירב המשאבים לתחום הלשוני, הפונטי, המורפולוגי והתחבירי. תפיסה זו תבוא לידי ביטוי בעשיה בכללותה, בהכנת שיעור ויחידת לימוד, בהוראת שיעור, בכתיבת הערכה, בשיח דבור וכתוב, ובעריכת שאלוני בחינות ומטלות אחרות.

לקבלת מידע על לימודים במכללה הערבית

הטופס נקלט בהצלחה

מצטערים אירעה שגיאה בשליחת הטופס