الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
The Arab Academic College for Education in Israel - Haifa
عربيEnglish

התנסות מעשית במסלול על יסודי

התנסות בהוראת המתמטיקה - שנה א'
ההתנסות בנויה על דגם של צפייה והתנסות בהוראה, ומורכבת מפגישה שבועית לאורך יום שלם בסמסטר ב' בכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי. בתחילה, הדגש הוא על צפייה מודרכת בכיתות במסגרות השונות של מערכת החינוך, אימון בצפייה בסיטואציות הוראתיות וחינוכיות, צפייה בסרטים של שיעורים מוקלטים או סביב תרבות הדיסציפלינה, אימוני הוראה מעבדתיים והתנסויות הוראה חלקיות בשדה או במכללה, על פי פעילויות מובנות של המדריך הפדגוגי אשר מלוות ברישום בתלקיט הפדגוגי, אשר ינהלו הסטודנטים במשך שנות התנסותם.
הסטודנטים יכירו את המבנה הפיסי והארגוני של בית הספר, לרבות מרכזי למידה ומשאבים כגון: הספרייה, מעבדות המדעים ומעבדות המחשבים. הסטודנטים יכירו את מערכת בית הספר ומכלול התפקידים של עובדי החינוך וההוראה, ויפנימו התנהגויות וערכים הנגזרים מתפקוד פרופסיונאלי של המורה בבית הספר - אחריות, מחויבות, מעורבות, מקצועיות וכבוד לזולת.
הסטודנטים יפעילו יכולת רפלקטיבית הקושרת בין המטרות לאמצעים להשגתם, ויישמו את הידע התיאורטי בתכנון, בביצוע ובהערכה של השיעורים בכיתת האימונים, בתיאום והנחיה של המורה המאמן והמדריך הפדגוגי. כמו כן, הסטודנטים יתעדו את פעילות ההתנסות בהוראה ביומן פדגוגי אישי. תוך כדי שימת דגש על התכנים המתמטיים הנלמדים בבית הספר היסודי כגון: פעולת הכפל, החילוק, שברים למיניהם, פרופורציות, גיאומטרית המישור, גיאומטרית המרחב וחקר נתונים. הסטודנטים מגישים פרוייקט חקירת נושא מסוים לעומק, הפרוייקט מכיל את פרישת הנושא לאורך ולרוחב בתוכנית הלימודים, דרכי הוראת הנושא, דפי עבודה הקשורים לנושא, קשיים בנושא ועוד.

 

התנסות בהוראת המתמטיקה - שנה ב'
ההתנסות בנויה על דגם של צפייה והתנסות בהוראה, המתקיימת פעם בשבוע במשך יום שלם בחטיבות הביניים. הדגש הוא על צפייה מודרכת בכיתות במסגרות השונות של מערכת החינוך, אימון בצפייה בסיטואציות הוראתיות וחינוכיות, צפייה בסרטים של שיעורים מוקלטים או סביב תרבות הדיסציפלינה, אימוני הוראה מעבדתיים והתנסויות הוראה חלקיות בהדרגה בשדה או במכללה, על פי פעילויות מובנות של המדריך הפדגוגי אשר מלוות ברישום בתלקיט הפדגוגי, אשר ינהלו הסטודנטים במשך שנות התנסותם.
הסטודנטים יכירו את המבנה הפיסי והארגוני של בית הספר, לרבות מרכזי למידה ומשאבים כגון: הספרייה, מעבדות המדעים ומעבדות המחשבים. הסטודנטים הם יכירו את מערכת בית הספר ומכלול התפקידים של עובדי החינוך וההוראה, ויפנימו התנהגויות וערכים הנגזרים מתפקוד פרופסיונאלי של המורה בבית הספר (אחריות, מחויבות, מעורבות, מקצועיות וכבוד לזולת).
הסטודנטים יפעילו יכולת רפלקטיבית הקושרת בין המטרות לאמצעים להשגתם. כמו כן, יישמו את הידע התיאורטי בתכנון, בביצוע ובהערכה של שיעורי מתמטיקה בכיתת האימונים, בתיאום ובהנחיה של המורה המאמן והמדריך הפדגוגי. הם יתעדו את פעילות ההתנסות בהוראה בתלקיט הפדגוגי על פי מבנה שיקבע בתחילת שנת הלימודים, תוך כדי שימת דגש על התכנים המתמטיים הנלמדים בחטיבות הביניים בכיתות ז'-י', כגון: מספרים מכוונים, מושג המשתנה, פתרון משוואות במשתנה אחד, פתרון מערת משוואות, פונקציות, גיאומטרית המישור, וסטטיסטיקה. הסטודנטים מגישים פרוייקט חקירת נושא מסוים לעומק, הפרוייקט מכיל את פרישת הנושא לאורך ולרוחב בתוכנית הלימודים, דרכי הוראת הנושא, דפי עבודה הקשורים לנושא, קשיים בנושא ועוד.
בנוסף, הסטודנטים ישתתפו השתתפות פעילה ויתרמו למערכת הכיתתית והבית ספרית במגוון פעילויות כגון: טיולים, מסיבות, ישיבות צוות מורים, אירועים וימי הורים, כל זאת בכפוף למגבלות הקשורות למערכת הלימודים. הסטודנטים יתנסו בתכנון, בביצוע ובהערכה של שיעורים שלמים בכיתת האם ובמעבדת המחשבים, בתיאום ובהנחיה של המורים המאמנים והמדריכים הפדגוגיים, בהתבססות על: למידה עצמית של התכנים הנלמדים בכיתות האימונים, ברמה ובהיקף כמצופה מלומד מיומן כגון: שימוש במקורות רלוונטיים לרבות מקורות מתוקשבים, התייחסות למושגים, עקרונות ורעיונות במבנה הדעת.

 

התנסות בהוראת המתמטיקה - שנה ג'
ההתנסות מתבצעת פעם בשבוע במשך יום שלם, מתמקדת בשיעורי מתמטיקה בכיתות ט'-י' ומנוהלת על ידי מדריך פדגוגי. ההתנסות מדגישה עשיה ופעילות שעיקרה יישום תוך אינטגרציה של הנלמד בתחומי הדעת השונים, באשכולות, במדעי העזר של החינוך, בלימודי הפדגוגיה, בלימודי היסוד, בסדנאות ובדידקטיקה, כל זאת בזיקה הדוקה לסביבה הבית-ספרית בה מתנסה הסטודנט.
הסטודנטים מתאמנים בבתי הספר בצמידות למורים מאמנים, צופים צפייה מודרכת בסיטואציות הוראתיות וחינוכיות, מסייעים בפועל למורים המאמנים במגוון משימותיהם: הכנת יחידות לימוד, עבודה פרטנית, עבודה בקבוצות, הכנת והפעלת מרכזי למידה, סיוע למתקשים, השתתפות במפגשים עם הורים, עם צוותי חינוך ועם צוותי מורים מקצועיים ומשתתפים באירועים מרכזיים.
הסטודנטים יתנסו בתכנון, בביצוע ובהערכה של שיעורים שלמים בכיתת האם, בתיאום ובהנחיה של המורים המאמנים והמדריכים הפדגוגיים, בהתבססות על:
למידה עצמית של התכנים הנלמדים בכיתות האימונים, ברמה ובהיקף כמצופה מלומד מיומן כגון: שימוש במקורות רלוונטיים לרבות מקורות מתוקשבים, התייחסות למושגים, עקרונות ורעיונות במבנה הדעת.
הסטודנט יידרש לתכנון מקיף של יחידת לימוד על כל רכיביה השונים, בתהליך של למידה מונחית על ידי המורים המאמנים והמדריכים הפדגוגיים, נושא היחידה הוא ממקבץ התכנים המתמטיים הנלמדים בחטיבות הביניים, ליתר דיוק בכיתות ז'-י', כגון: המשתנה, הפונקציות, משוואה ריבועית, פונקציה ריבועית, המשולש, מרובעים, מעגלים, סטטיסטיקה, הסתברות, וכד'.
ניהול שיעור תוך ארגון וניווט הכיתה לקראת השגת מטרות השיעור באווירה התומכת בתלמידים ונענית להתרחשויות במהלך השיעור. שימוש בכלי עזר להוראה כגון: דפי עבודה למיניהם, שקפים, משחקים ופעילויות מתוקשבות. שימוש בלומדות ותוכנות מגוונות לשילוב המחשב בהוראת המתמטיקה. שימוש בכלים ואופנים שונים של הערכה. פתיחות לקבלת הערכה וביקורת והפעלת הערכה עצמית, כמנוף להתפתחות מקצועית על בסיס ההתנסות בהוראה.

לקבלת מידע על לימודים במכללה הערבית

הטופס נקלט בהצלחה

מצטערים אירעה שגיאה בשליחת הטופס