מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני – הוראה ולמידה .M.Ed

ראש התוכנית: ד״ר ח׳ירייה מסארוה

קמפוס חדש, חדר 152, טל' 04-9515789,  דוא"ל  [email protected]

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום 

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

מהות התוכנית

החברה האנושית עברה בעשורים האחרונים תמורות ושינויים רבים, ובהם, תהליך הגלובליזציה וקצב התפתחותן של טכנולוגיות חדישות. במקביל לכך, נדרשת החברה להתמודד עם סוגיות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, שהעמידו באור חדש את תַפקידם ותִפקודם של החינוך ומערכותיו. השינויים שלעיל השפיעו גם על מערכת החינוך בישראל.
מערכת החינוך בישראל שוקדת כיום על פיתוח סולם קידום למורים המבוסס על צמיחתם המקצועית, והלימודים לתואר שני מהווים מסלול חשוב בצמיחה זו. התוכנית בהוראה ולמידה מכוונת להעניק לסטודנטים יכולות מיטביות בהוראה, אשר בכוחן להעניק הזדמנויות הצלחה לכלל התלמידים, ובדרך זו היא מכוונת להתמודד עם צורכי התלמידים במגזר הערבי, ולהעניק להם ידע ומיומנויות שיסייעו להם בחייהם הבוגרים.
התוכנית באה להעלות את רמת המורים במגזר הערבי בנושא הוראה ולמידה ובכך לענות על הצורך בקידום התפתחותם המקצועית של המורים וקידומם האישי. הבסיס העיוני של התוכנית, מבחינה קונספטואלית ומעשית כאחד, מדגיש את הקשר ההדוק בין תהליכי למידה והוראה, ומבהיר תיאוריות ועדויות אודות תפקידם בהוראה, וכדי לחזק את הקשר בין הלימודים העיוניים והמעשה החינוכי, תנותב התוכנית לכיוון הידע האישי והניסיון שרכשו הלומדים כמורים בפועל.
התוכנית מכוונת גם להרחבת הידע המחקרי הנוגע בהוראה-ולמידה במיוחד במגזר הערבי, הן במסגרת עבודת הגמר של הסטודנטים והן ע"י העצמת מחקרי הסגל.
התואר .M.Ed בתוכנית אינו מדגיש ידע דיסציפלינארי (ידע תחום התוכן), אלא את הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ידע פדגוגי של תחום התוכן) והבוגרים יקבלו תואר .M.Ed בהוראה ולמידה בציון מוקד ההתמחות.

מטרות התוכנית

 • רכישת ידע והבנה בתהליכי למידה תוך הכרת הספרות העדכנית בנושא.
 • פיתוח יכולת רפלקטיבית של הסטודנטים ביחס לתהליכי הלמידה שלהם וביחס לתהליכי ההוראה שהם מבצעים.
 • חשיפת הסטודנטים לתהליך "הערכה לשם למידה" על כל מרכיביו, כולל הכרת המבחנים הארציים והביןלאומיים.
 • טיפוח יכולתם של הסטודנטים להכיר, לנתח, לפרש ולהעריך תכניות לימודים בתחומי הדעת השונים, תוך הדגשת נושא הסטנדרטים, כדי להתאים את הפעלת התכניות לנסיבות ההוראה הייחודיות שלהם.
 • סיוע בפיתוח היכולת הפרופסיונאלית באמצעות הכרת סביבות למידה דינאמיות, נתמכות מחשב.
 • טיפוח יכולת הסטודנטים בתחום המחקר החינוכי כצרכני מחקר וכעוסקים בחקר עבודתם.

תוכנית הלימודים

א. לימודי תשתית מתודולוגיים

מקבץ שיעורים זה, יעניק לסטודנטים מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית בסיסית, יבסס תשתית ידע להיכרות מעמיקה יותר בתחומי המחקר הכמותי ויקנה ללומדים את המיומנויות להבנת מחקרים ותכנונם. הסטודנטים ייחשפו באופן שיטתי לגישת המחקר האיכותני על סוגיה השונים ויודגשו היבטים מיוחדים במחקר האיכותני כגון: חקר ההוראה והלמידה מנקדת מבט של חקר השיח והכרת המחקר הנרטיבי על גווניו השונים בהקשר רב-תרבותי. 

ב. לימודי תשתית

הלימודים יתקיימו בשתי מסגרות: מסגרת חובה, שבה כל הסטודנטים יידרשו להיחשף לתכנים העוסקים בהוראה ולמידה ומסגרת בחירה – שבה הסטודנטים יוכלו להתמקד בהיבטים נבחרים של ההוראה והלמידה.

ב (1) לימודי תשתית – חובה

הסטודנטים ילמדו נושאים הקשורים לתיאוריות ולמודלים הבוחנים את ההוראה והלמידה כמערכת אינטראקטיבית המעוגנת בהקשר התרבותי והאישי, וייחשפו לקשר המורכב של תהליכי הוראה למידה ורפלקציה בסביבה הלימודית בביה"ס.

ב (2) לימודי התמחות בחירה

לימודים אלה באים לבסס ולהעמיק את הנלמד בלימודי החובה של ההתמחות לפי בחירתו ותחומי התעניינותו של הלומד.
המקבץ יכלול נושאים העוסקים בעיצוב ובהפעלת סביבות הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת וברכישת כלים דידקטיים וטכנולוגיים הדרושים לעריכת פרוייקטים וירטואליים בין קבוצות תלמידים בבתי ספר שונים.
כמו-כן, יידונו מגמות של שינוי ושימור במערכת החינוך ובחברה הערבית, ויבוא לידי ביטוי הפאן הבין תרבותי בעבודתו של המורה הערבי בישראל, אשר יסייע להבנת מצבי ההוראה והלמידה בסביבה רב-תרבותית.

ג. לימודי התמחות (מוקדים): הגיל הרך/מתמטיקה ומדעי המחשב/מדעים/שפות/חינוך מיוחד

במוקדי הלימוד יושם דגש על הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ולא על הידע הדיסציפלינארי). יודגש יישום הידע שנרכש בלימודי ההתמחות בחינוך לגיל הרך ובמקצועות ההוראה הבית-ספריים – מתמטיקה, מדעים ושפות.
סטודנט ישתתף באחד מתוך 5 המוקדים: ג(1) חינוך לגיל הרך; ג(2) מתמטיקה ומדעי המחשב; ג(3) מדעים; ג(4) שפות; ו- ג(5) וחינוך מיוחד. 
ההתמחות לא תצויין בתעודת התואר.

ג (1) מוקד הגיל הרך

הלימודים במוקד זה באים להרחיב את הידע של הלומד בעקרונות התכנון החינוכי לגיל הרך, ויושם דגש על הכרה, ניתוח, הערכה ויישום תכניות לימודים וחומרי למידה לגיל הרך. המקבץ יזמן ללומד דיון במהות הזהות המקצועית שלו תוך התמקדות בהגיונות ובקונפליקטים הפנימיים בעבודתו, בטיפוח סביבה אוריינית ובהקניית כלים לטיפוח הכשירות האוריינית בסביבה הלימודית בגן ובכיתות א'-ב'.
הסמינריונים יאפשרו ללומד להתבונן פנימה לתוך עבודתו ולזמן לו אפשרות להתנסות בעריכת מחקר אתנוגרפי, מהיבטים של עולם הבית, גן הילדים וביה"ס, או לעמוד על מקומה של ספרות הילדים ככלי טיפולי.
ההתמחות לא תצויין בתעודת התואר.

ג (2) מוקד מתמטיקה ומדעי המחשב

הלימודים במוקד זה באים להרחיב את הידע בתחום תכניות לימודים חדשות במתמטיקה לאור הרעיונות והעקרונות לתכנונן, בהקשר לגישות שונות להתפתחות החשיבה המתמטית. הסטודנטים ילמדו לפתח חומר למידה, המבוסס על תפיסה חינוכית חדשה, כמו גם התייחסות למבחני המשוב הארציים והבינלאומיים. המקבץ יעסוק בהוראת המתמטיקה בהקשר תרבותי, ותתאפשר חשיפה לתיאוריות ולדוגמאות של מודלים פדגוגיים מתוקשבים, המאפשרים שיטות בלתי שגרתיות להוראת/למידת מתמטיקה.
במוקד זה יושם דגש על הרחבת הידע הדידקטי בתחום הוראת מדעי המחשב בבתי הספר העל יסודיים דרך קורסים ייחודיים בתחום.
הסמינריונים יאפשרו דיון בהיבטים קוגניטיביים בפתרון בעיות במתמטיקה, קשיים בפתרון בעיות, בגישות היוריסטיות לפתרון בעיות ובשיטות הוראה המסייעות לפתור בעיות במתמטיקה, או לדון בשלושה היבטים עיקריים בהוראת המתמטיקה: אינטואיציה, הבנה, ותפיסות תלמידים מושגים מתמטיים כפי שמתבטאים בסִפרות המחקר העוסקת בהיבטים אלה.
הסמינריונים במדעי המחשב יאפשרו העמקה באסטרטגיות חשיבה גבוהות ופתרון בעיות אלגוריתמיות ויישומן באמצעות שפות תכנות מודרניות.
ההתמחות לא תצויין בתעודת התואר.

ג (3) מוקד מדעים

במוקד זה מושם דגש על הכרת דרכים לשיפור הוראת המדעים המתמקדת בהבנה ובטיפוח החשיבה של התלמידים. המוקד יאפשר ללמוד ולהבין את השימוש באסטרטגיות של פתרון בעיות וקבלת החלטות במסגרת לימודי המדעים, והלומד יוכל להכיר, לנתח, ליישם ולהעריך תכניות לימודים וחומרי למידה במדעים.
הסמינריונים יאפשרו ללומדים להיחשף למחקרים עדכניים בהוראת המדעים המתמקדים בחקר תפיסות תלמידים ואמונותיהם האפיסטמולוגיות או בגישה המערכתית בהוראת המדעים ומקורותיה השונים. 
ההתמחות לא תצויין בתעודת התואר.

ג (4) מוקד השפות

הלומדים ירכשו כלים להוראת השפה הערבית כשפת אם ו/או עברית כשפה שנייה למגזר הערבי, ייחשפו לשיטות מודרניות בניתוח טקסטים ולהגים ערביים ויושם דגש על מיומנויות ודרכי הוראת השפה. המוקד יתייחס גם לשפה העברית כשפה שנייה במגזר הערבי ולפיתוח יכולת הלומד לנתח, לבקר, לתכנן ליישם ולהעריך תכניות לימודים וחומרי למידה בהוראת השפות העברית והערבית.
המוקד מציע לסטודנט להעשיר את הידע הפדגוגי והיישומי ואת היכולת המחקרית בשדה החינוכי האישי של המורה, הכולל סמינריון בסוציו-לינגוויסטיקה או בפסיכו-לינגוויסטיקה שאינה כל כולה תלוית שפה מסוימת. 
ההתמחות לא תצויין בתעודת התואר.

ג (5) מוקד חינוך מיוחד

תיקון מס' 11 בחוק החינוך המיוחד בישראל (2018), הביא איתו תפיסה חינוכית הרואה בתלמיד ובהוריו שותפים פעילים בעשייה החינוכית, והדגיש את עיקרון "החינוך המכיל" בכיתה ההטרוגנית, השואף להכלת התלמידים עם צרכיהם המגוונים בתוך מסגרות החינוך הרגיל.
הלימודים במוקד זה באים להרחיב את הידע של הלומד בנושא "חינוך מכיל" ברמה התיאורטית והיישומית, ומאפשרים רכישת כלים פדגוגיים וחינוכיים למען הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים והשונות בכיתה בצורה מיטבית.
ההתמחות לא תצויין בתעודת התואר.

ד. פרוייקט גמר יישומי

 • פרוייקט הגמר נועד להיות יישומי והוא חיבור אקדמי מקיף, המהווה את שיא הלימודים לתואר שני, המשקף את תהליך הלימוד בנושאי למידה-הוראה והקשר שלהם למעשה החינוך. החיבור מכוון לתאר, לסכם ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכי-הוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תוכנית ה- .M.Ed. 
 • הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה, המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה.
 • לכל סטודנט ייקבע מנחה אישי, מתוך רשימת מנחים, בלי קשר לקורס שהסטודנט לומד/לא לומד אצל המנחה, בכפוף למגבלה המוסדית של מספר הסטודנטים המונחים ע"י המנחה באותה שנה.
 • עבודת הגמר תוערך ע"י מנחה העבודה, ועוד אחד מחברי הסגל בתוכנית לפי קביעת ראש התוכנית. הציון של העבודה ייקבע במשותף ע"י שני המעריכים (ציון המנחה 60% וציון המעריך 40%).

תנאי קבלה

תנאי סף

 1. תואר ראשון .B.A/B.Sc./B.Ed ותעודת הוראה ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה: בחינוך לגיל הרך/מדעים/מתמטיקה/ושפות: ערבית/עברית.
 2. יתקבלו מועמדים בעלי תואר ראשון B.A/B.Sc./B.Ed ותעודת הוראה, שלמדו את אחת מההתמחויות הנדרשות כהתמחות ראשית, או בעלי תעודת הוראה בתחום זה.
 3. ציון ממוצע 83 לפחות בלימודי התואר הראשון.
 4. סטודנטים בשנה ג'-ד' לתואר ראשון מתקבלים על תנאי כ"סטודנט שלא מן המניין" עד הצגת תעודת 'בוגר תואר ראשון' ו'תעודת הוראה'. סטודנטים כנ"ל מוגדרים כ"לומדים במסלול 5 שנתי".

הכרה בלימודים קודמים

הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים לתואר שני, במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.
לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.

משך הלימודים ושכר הלימוד

 • משך הלימודים לתואר שני .M.Ed הוא  3 סמסטרים.. שכר הלימוד הוא 200%.
 • סטודנט הנדרש להארכת המועד להגשת עבודת הגמר, ישלם 25% משכר הלימוד המלא עבור כל שנה.
 • לאחר השנה השישית יפוג תוקפם של הלימודים.
דילוג לתוכן