הנחיות רישום למועד מיוחד

נהלי בחינות מועדים מיוחדיםשנה"ל תשפ

כל הסטודנטים רשאים לגשת לשני מועדי בחינה בקורסמועד א' ומועד ב("מועדים רגילים")

א. סטודנטים הזכאים למועד מיוחד:

למועד מיוחד זכאים סטודנטים שנעדרו מבחינה באחד משני המועדים הרגילים מהסיבות המפורטות להלן עם הצגת אישורים מתאימים לסיבת היעדרותו.

 1. חפיפה מלאה במועדי שתי בחינות. 
 2. אֵבֶל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אב, אם או אחים, בן זוג) – יש להציג מסמכים.
 3. אשפוז (יש לצרף אישור רשמי מבי״ח, הכולל תאריכים), מחלה ממושכת (מעל 5 ימים) או שמירת הריון (יש להציג אישורים ומסמכים מהרופא המטפל).
 4. לידה  – יש להציג אישור משרד הפנים על הלידה).
 5. השתתפות בפעילות אקדמית חוץמכללתית באישור ראש החוג.

ב. סטודנטים שאינם זכאים למועד מיוחד:

 1.  מי שלמדו את הקורס, קיבלו ציון עובר ומבקשים לשפר את הציון.
 2. מי שלא ניגשו לבחינה באחד משני המועדים הרגילים (מועד א' ומועד ב') ללא סיבות מוצדקת.
 3. מי שנכשלו בבחינה במועד א' ובמועד ב', או שנעדרו משני המועדים ללא סיבות מוצדקות, או שנכשלו בבחינה באחד המועדים ונעדר מהמועד השני ללא סיבות מוצדקות.
 4. מי שלא ניגשו לבחינה באחד משני המועדים הרגילים שלא מאחת הסיבות 1-3 לעיל.

  הערהסטודנטים הזכאים למועד מיוחד ולא השתתפו בו מסיבה מוצדקת, תיגרע מהם  הזכות להיבחן בקורס ויהיה עליהם לחזור על הקורס.

  הליך הרישום למועד מיוחד:

  1. יש להגיש את הבקשה למועד מיוחד באופן מקוון באתר המכללה מידע לסטודנטים בלשונית מדור בחינות -> רישום למועד מיוחד לא יאוחר מהתאריך שנקבע  09.12.2022.
  2. תשובה לבקשה תימסר באמצעות המערכת הממוחשבת של המכללה. אם הבקשה תאושר ייכלל בתשובה מידע בדבר תאריך הבחינה, השעה והמקום.
  3. אין לתאם מועדי בחינה מיוחדים עם מרצה. קביעת מועדים מיוחדים תעשה אך ורק באמצעות הנהלת המכללה בתיאום עם המרצים.

  לבירורים ניתן לפנות לאימייל[email protected]

  קישור להרשמה למועד מיוחד shorturl.at/fuT

  דילוג לתוכן