התאמת תנאי הלמידה לסטודנטים המשרתים במילואים

כללי
המכללה האקדמית הערבית לחינוך-חיפה (להלן 'המכללה') מיישמת את התפישה בדבר הנגשת ההשכלה גבוהה, בהתאם לסעיף 19 א'  לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז- 2007 ולכללי זכויות הסטודנט (התאמות תנאי הלמידה לסטודנטים המשרתים בשירות המילואים), התשע"ב- 2012 , וקבעה הוראות והסדרים להתאמות לסטודנטים ולסטודנטיות ששירתו, או המשרתים, במילואים.
המכללה מתחייבת לקיים מדיניות והסדרים כדלקמן:
 1. לעשות כמיטב יכולתה לצמצום הנזק הנגרם לסטודנט או לסטודנטית עקב שירות במילואים.
 2.  לדאוג לשיפור מעמד הסטודנטים והסטודנטיות המשרתים במילואים ולרווחתם.
 3.  לפעול להקל על הסטודנט או הסטודנטית המחודשת במסגרת הלימודים ולסייע להם להשלים את הדרישות האקדמיות והמקצועיות לקראת סיום לימודיהם.
בקשה להתאמות, רכז מילואים ותפקידיו

ד"ר עאליה קאסם, רכזת מילואים.

קמפוס ראשי, חדר 100ב׳, טלפון: 04-8303573 [email protected]
בקשה להתאמות תוגש לרַכָּז/ת המילואים, בצירוף אישורים על שירות המילואים, לפני השירות או תוך שבועיים מתום השירות. בבקשה יציינו הסטודנטים במה לדעתם הם יזדקקו לסיוע, תוך צירוף רשימת הקורסים, המעבדות, הסדנאות והעבודה המעשית שהוא או היא משתתפים בהם.
עם חזרתם משירות המילואים, יציגו הסטודנטים לרַכָּז/ת המילואים אישור על שירותם, כדי לזכות בתנאים שלהם הם זכאים.
רַכָּז/ת המילואים יבחנו את הבקשה להתאמות ויקבעו את ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות אלו ובתאום עם ראש התוכנית/חוג הרלבנטיים ללימודי המבקשת/ת.
רַכָּז/ת המילואים יעקבו אחר ביצוע ההתאמות ויפעלו בתיאום הגורמים הרלבנטיים במכללה לצורך ביצוען.
 רַכָּז/ת המילואים יקשרו בין המכללה לבין היחידה הצבאים הרלבנטית צבא ההגנה לישראל ויסייעו לסטודנט/ית להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים או לקיצורו (פנייה לולת"מ), כדלקמן:
1) סטודנט/ית המבקשים להגיש בקשה לדחייה או לקיצור שירות המילואים, יגישו את הבקשה לולת"מ באמצעות טופס פניה לרכז/ת המילואים. הבקשה (כולל הטפסים הנדרשים, המועדים וכד') תוגש בהתאם לנהלים המקובלים לולת"מ.
2) רַכָּז/ת המילואים יסייעו לסטודנט/ית במילוי הטפסים ובהגשת הבקשה.
3) ערעור על החלטות ולת"מ יוגש בהתאם לנוהלי הצבא והמכללה.
4) רַכָּז/ת המילואים יסייעו לסטודנט/ית ששירתו במילואים בטיפול בתביעה לתגמולי מילואים מהביטוח הלאומי, בהתאם לנוהלי המוסד לביטוח לאומי.
5) רַכָּז/ת המילואים ישמרו על חיסיון המסמכים שיועברו אליהם.

  היעדרות משיעורים
  א. סטודנט/ית בתקופת שירות המילואים זכאים להיעדר משיעורים ללא הגבלה, וזכויותיהם לא ייפגעו בהקשר לדרישות נוכחות, זכאות לגשת לבחינות או להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
  ב. סטודנט/ית ששירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאים להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים כאמור בסעיף זה, ואם
  תקופת השירות עלתה על עשרה ימים, הם יהיו זכאים ליום היעדרות נוסף עבור כל עשרה ימי שירות מילואים (כל יום היעדרות יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים).
  ג. סטודנט/ית הורה שבן או בת הזוג שלהם שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאים להיעדר מיום לימודים אחד עבור כל עשרה ימי שירות מילואים
  של בן או בת הזוג, אך לא יותר מחמישה ימי לימודים.
  ד. סטודנט/ית הורה שבן או בת הזוג שלהם שירתו שירות מילואים, זכאים להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה
  11:00 ובלא הגבלה החל בשעה 15:00, וזכויותיהם לא ייפגעו בשל היעדרות זו, כולל דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
  דחיית לימודים
  א. סטודנט/ית ששירתו שירות מילואים של עשרה ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר (בהקשר לקורס סמסטריאלי) או עשרים ימים לפחות במצטבר במהלך שנת לימודים (בהקשר לקורס שנתי), ונעדרו בשל כך ממפגשי הנחיה בקורס, תינתן להם אפשרות לדחות את הקורס לסמסטר עוקב או לשנה האקדמית העוקבת ולחזור עליו, ללא תשלום נוסף, ובתנאי שהסטודנט/ית עדיין לא נבחנו, ופנו בבקשה לדחות את הקורס בסמוך לתום שירות המילואים ולא יאוחר ממועד ב' של הבחינות בקורס.
  ב. סטודנט/ית שהפסידו עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה את מועד הגשתן של למעלה משבע עבודות, וכן סטודנט/ית הורה שבן או בת הזוג
  שירתו שירות מילואים כאמור, ועקב כך הפסידו את מועד הגשתן של למעלה משבע עבודות, יפנו לרכז/ת המילואים לקבלת התאמות בתיאום מרכז או ישירות למרצי הקורסים.
  אם לא ימצא פתרון, יהיו הסטודנטים זכאיים לדחות את הקורס לסמסטר עוקב, או לשנה האקדמית העוקבת ולחזור עליו, ללא תשלום נוסף.
  ג. הזכויות המפורטות בסעיפים א' ו-ב' לעיל יינתנו גם לסטודנט/לסטודנטית הורה שבן או בת זוגם שירתו בשירות מילואים בתקופות האמורות בסעיף זה.
  מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מקצועית
  א. סטודנט/ית שנעדרו בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או התנסות קלינית ("עבודה מעשית") ישלימו את שהחסירו ע"י פניה מקוונת לרכז/ת המילואים בפרק זמן שייקבע בהתאם לאופי הדרישות בכל אחד מהקורסים הנ"ל.
  הדיקן/נית ללימודים אקדמיים
  ניתן לפטור את הסטודנט/ית מהשתתפות בפעילויות הנ"ל, בהתייחס למהות הקורס ולשיקולים רלבנטיים אחרים, או לאפשר להם להשתתף בקורסים הנ"ל בסמסטר העוקב, או בשנת הלימודים העוקבת, ללא תשלום נוסף.
  ב. המכללה תאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט/ית הורה שנעדרו בשל שירות מילואים של בן או בת הזוג.
  דחיית מועד הגשת מטלה
  בחינה
  א. סטודנט/ית שנעדרו מבחינה בשל שירות מילואים, זכאים להיבחן במועד נוסף
  אחר, עבור כל מועד שהפסידו, במסגרת המועדים המקובלים במכללה (מועד ב', מועד ג' או מועד מיוחד) או בסמסטר העוקב שבו נלמד הקורס.
  סעיף זה יחול על סטודנט או סטודנטית הורה שנעדרו מבחינה
  בשל שירות מילואים של בן או בת הזוג.
  ב. סטודנט/ית שהפסידו בשל שירות מילואים בחינות אמצע סמסטר, או בחינות
  במהלך הסמסטר שתוצאותיהן נכללות בחישוב הציון הסופי בקורס, יפנו באמצעות טופס פניה מקוון לרכז/ת המילואים לסיוע בעניין.
  ג. סטודנט/ית ששירתו שירות מילואים בן עשרה ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט/ית שבמהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות שירתו שירות מילואים של עשרה ימי מילואים רצופים לפחות, או 21 ימים במצטבר, או סטודנט/ית ששירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של חמישה ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר שלפניה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות – זכאי/ת להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.
  מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים, בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר שלאחר מועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע רכז/ת המילואים, בהסכמת הסטודנט/ית, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה והכל לפי בחירת הסטודנט או הסטודנטית.

   ד. זכותו/ה של כל סטודנט/ית הזכאי/ת לאחד ההסדרים המפורטים בסעיפים א'-ג' לעיל היא לגשת רק לשני מועדי בחינה בכל קורס.

  ה. זכאות כאמור לעיל תינתן גם לסטודנט/ית הורה שבן או בת הזוג שירתו שירות מילואים כאמור.
  היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת
  א. סטודנט/ית שנעדרו בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותם לא הגישו מטלה בקורס כאמור, זכאים ללמוד על תנאי
  בקורס המתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותם לפי כללים אלה, והסטודנט/טית יוכלו לקבל את נקודות הזכות רק לאחר שיעמדו בהצלחה
  בדרישות קורסי הקדם.
  רכז/ת המילואים ייוודאו את הזנת האישור המתאים (הכולל התניה של קבלת נקודות הזכות בעמידה בדרישות הקדם).
  ב. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט או סטודנטית הורה שנעדרו בשל שירות מילואים של בן או בת הזוג.
  השלמת לימודים
  רישום לקורסים
  שאילת ספרים
  הארכת תקופת הלימודים עקב שירות מתמשך
  א. סטודנט/ית ששירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיהם התקנית, זכאים לדחות את לימודיהם בשני סמסטרים, בלי שיחויבו בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
  ב. סטודנט/ית הורה, שבן או בת הזוג שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיהם התקנית, זכאים להאריך את לימודיהם בסמסטר
  אחד, בלי שיחויבו בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
  מלגות
  נקודות זכות חברתיות
  בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית המכללה תעניק לסטודנטים/יות לתואר ראשון עד 2 נק"ז חברתיות פעם אחת במהלך
  לימודיהם לתואר ראשון במקרה של שירות מילואים בן 14 ימים במהלך שנה אקדמית, כאשר לפחות חמישה מהם ברצף, או 21 ימים ללא רצף.
  טיפול בתלונות סטודנטים וסטודנטיות בנושא ביצוע התאמות
  דיקן/דיקנית הסטודנטים יטפלו בתלונות סטודנטים/יות בנושא ביצוע ההתאמות לפי נוהל זה. הפנייה תיעשה באמצעות טופס פנייה מקוון
  דילוג לתוכן